Thông tin đơn hàng : 1    Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận:    Tokyo 2    Ngành nghề xin viza:     Sơn 3    Tên và nội dung CV cụ thể:    Sơn tường Điều kiệ...